Kluczowa różnica - przeniesienie vs przekazanie akcji

Przeniesienie udziałów i przekazanie udziałów wiąże się ze zmianą własności udziałów w spółce. Przeniesienie akcji oznacza, że ​​inwestor dobrowolnie zmienia własność swoich akcji, przekazując je innemu inwestorowi. Przeniesienie akcji jest mechanizmem, za pomocą którego prawo do akcji jest przenoszone przez śmierć, spadek, spadek lub upadłość. Jest to kluczowa różnica między przeniesieniem a przekazaniem akcji.

SPIS TREŚCI 1. Przegląd i kluczowa różnica 2. Co to jest przeniesienie udziałów 3. Co to jest przeniesienie udziałów 4. Porównanie obok siebie - przeniesienie vs przekazanie udziałów

Co to jest przeniesienie akcji

Akcje mogą być przenoszone z powodu wielu sytuacji, takich jak pozyskanie nowego kapitału, przekazanie akcji innej osobie lub odzyskanie inwestycji (odzyskanie inwestycji). W tym przypadku pierwotny właściciel akcji jest nazywany „zbywającym”, a nowy posiadacz akcji jest „zbywającym”. W przypadku przeniesienia akcji należy wypełnić „formularz przeniesienia akcji”, podając wszystkie istotne informacje dotyczące przeniesienia, a certyfikat akcji należy również przekazać nowemu posiadaczowi. Nowy akcjonariusz jest zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej przy przeniesieniu akcji, w przypadku gdy posiadacz płaci więcej niż 1000 funtów za nabycie akcji.

Akcje spółki publicznej są zasadniczo swobodnie zbywalne. Gdy akcje są notowane na giełdzie, kontrola nad subskrybentami akcji jest ograniczona. Mogą jednak obowiązywać wcześniej ustalone kryteria mające na celu ograniczenie przenoszenia akcji w następujący sposób.

Ograniczenia wynikające ze Statutu (AOA)

Statut określa, w jaki sposób firma jest zarządzana, zarządzana i stanowi własność. Artykuły mogą ograniczać uprawnienia spółki w celu ochrony interesów akcjonariuszy. AOA może również określić zdolność spółki do odkupu akcji w danym momencie

Umowy akcjonariuszy

Jest to umowa zawarta między akcjonariuszami spółki, której głównym celem jest ochrona ich inwestycji. Tego rodzaju umowy mogą być zawierane zbiorowo między wszystkimi akcjonariuszami lub w ramach określonej kategorii akcjonariuszy. Można włączyć klauzule zapobiegające nabywaniu przez spółkę akcji w spółce, co może spowodować osłabienie kontroli.

Odmowa przez zarząd

Zarząd upoważnia Statut do przyjęcia lub odrzucenia wniosku o przeniesienie akcji. Jeżeli dyrektorzy uznają, że wniosek o przeniesienie jest niezgodny z najlepszym interesem spółki, nie pozwolą na kontynuowanie przeniesienia. Należy podjąć specjalną uchwałę na wypadek, gdyby dyrektorzy nie wyrazili zgody na przeniesienie.

Różnica między przeniesieniem a przekazaniem akcji

Co to jest przekazanie akcji?

Zbywający musi wykonać ważny akt na rzecz zbywającego, jeżeli przeniesienie akcji ma nastąpić. Przepisy dotyczące przekazywania akcji są określone w art. 56 ustawy o spółkach z 2013 r. W przypadku śmierci właściciela akcji akcje zostaną przekazane jego spadkobiercom prawnym. Spadkobiercy będący beneficjentami powinni zostać wpisani do rejestru członków spółki, jeżeli mają być uprawnieni do akcji zmarłego akcjonariusza.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przekazanie akcji zmarłego akcjonariusza to:


  • Poświadczona kopia aktu zgonu Oryginał świadectwa udziałowego Świadectwo spadkowe listu administracyjnego Wniosek o przekazanie podpisany przez prawnych spadkobierców

Jaka jest różnica między przeniesieniem a przekazaniem akcji?

List referencyjny:

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„Philippine-stock-market-board” Autor: Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) przez Commons Wikimedia