Odkupienie a zbawienie
 

Różnicę między odkupieniem a zbawieniem można lepiej wyjaśnić w kontekście chrześcijaństwa, ponieważ odkupienie i zbawienie to dwie wierzenia w religię chrześcijaństwa. Chociaż oba są działaniami Boga, istnieje pewna różnica w sposobie, w jaki powinni być postrzegani przez chrześcijan. Istnieje również kilka sposobów spojrzenia na każdy termin. Ponieważ oba odnoszą się do ratowania ludzi od grzechu, tym, co odróżnia jeden termin od drugiego, jest sposób, w jaki dokonuje się to zbawienie. W rezultacie istnieje różnica między tymi dwoma pojęciami i trzeba je zrozumieć, aby dowiedzieć się więcej o dogmatach chrześcijaństwa. W tym artykule omówiono różnicę między odkupieniem a zbawieniem.

Co to jest Odkupienie?

Według słownika Oxford English, odkupienie oznacza „czyn zbawienia lub zbawienia od grzechu, błędu lub zła”. Odkupienie pochodzi bezpośrednio od Wszechmogącego. Innymi słowy, można powiedzieć, że Bóg ma większą rolę do odegrania w odkupieniu niż w zbawieniu. Uważa się, że odkupienie miało miejsce tylko raz w historii i że także podczas Wyjścia z Egiptu. W takim przypadku warto zauważyć, że odkupienie nie zostało dokonane przez anioła lub posłańca Wszechmogącego, ale przez samego Wszechmogącego.

Istnieje inne przekonanie na temat odkupienia. W tym teologowie twierdzą, że słowo odkupienie jest używane, gdy bierzemy całą ludzkość. Aby zilustrować ten fakt, mówią, że kiedy Chrystus oddał swoje życie, aby ocalić całą ludzkość przed karą, incydent ten znany jest jako odkupienie. Jest tak, ponieważ Chrystus odkupił całą ludzkość.

Różnica między odkupieniem a zbawieniem

Czym jest Zbawienie?

Według słownika Oxford Oxford English zbawienie oznacza „wybawienie od grzechu i jego konsekwencji, które chrześcijanie wierzą w wiarę w Chrystusa”. Z drugiej strony zbawienie jest dostarczane ludowi lub praktykującym chrześcijanom przez wysłanie posłańców. Można powiedzieć, że posłaniec bierze na siebie obowiązek wypowiadania zbawienia. Chrystus był posłańcem Boga. To znowu Bóg daje moc posłańcowi, aby zbawić lud. Stąd posłaniec powinien wykorzystać moc daną mu przez Wszechmogącego, aby uratować ludzi przed trudnościami w chwili potrzeby. Co więcej, uważa się, że zbawienie miało miejsce wiele razy w historii. Oznacza to tylko, że Wszechmogący kilkakrotnie posłał posłańców lub aniołów, aby wybawili zbawienie. Interesujące jest stwierdzenie, że słowo zbawienie jest czasami zastępowane przez wiele innych słów, takich jak cuda, cuda i tym podobne. Koncepcja zbawienia toruje drogę wierze, że cuda się zdarzają dzięki błogosławieństwu i łasce Wszechmogącego. Istnieje praktyka dziękowania Wszechmocnemu, a następnie posłańcowi odpowiednio za działania odkupienia i zbawienia.

Następnie istnieje inne przekonanie o zbawieniu. Ludzie wierzą, że kiedy korzystamy ze zbawienia świata, odnosi się to bardziej do zbawienia jednostki. Zgodnie z tym Chrystus zbawił każdego z nas. To jest zbawienie.

Jaka jest różnica między Odkupieniem a Zbawieniem?

• Zarówno odkupienie, jak i zbawienie odnoszą się do zbawienia ludzi od grzechu.

• Bóg jest bardziej zaangażowany w odkupienie niż w zbawienie. To wielka różnica między odkupieniem a zbawieniem.

• Podczas gdy Bóg bierze wodze odkupienia, zbawienie jest dane ludowi za pośrednictwem posłańców.

• W odkupieniu Bóg jest zaangażowany bezpośrednio, podczas gdy w zbawieniu Bóg jest zaangażowany pośrednio.

• Istnieje również przekonanie, że odkupienie odnosi się do ocalenia ludzkości jako całości, a zbawienie odnosi się do ocalenia każdego człowieka od kary.

Obrazy dzięki uprzejmości:


  1. Chrystus na krzyżu przez Wikicommons (Public Domain)